MAT FRÅN NÄRA HÅLL
  info@narmat.se   019-109313

Kategorier

Meny

Köpvillkor

Genom att lägga en order hos narmat.se samtycker du till följande villkor och regler.

Tjänsterna på narmat.se tillhandahålls av:
Närmat i Sverige AB

Organisationsnummer 559255-6319
Adress: Box 1828, 70118, ÖREBRO
E-post: info@narmat.se

Allmänt

Dessa allmänna villkor gäller från 2020-09-01. Försäljning via narmat.se sker till privatpersoner och företag nedan kallade ”Kund”. Varor som köps via narmat.se tillhandahålls av olika juridiska personer beroende på var varorna ska levereras eller hämtas. Kund betalar dock alltid med befriande verkan till Närmat i Sverige AB och Närmat i Sverige AB företräder anslutna juridiska personer gentemot Kund i samtliga avseenden som rör köp via narmat.se.

Närmat i Sverige AB förbehåller sig rätten att bedöma om Kund ska registreras som privatperson eller som företag och kan ändra Kunds registrering. Vid sådan ändring informeras Kund av Närmat i Sverige AB via e-post.

De villkor som är tillämpliga på Kunds beställning via narmat.se är den version som gäller på dagen för beställningen. Det åligger Kund att hålla sig uppdaterad om eventuella förändringar i dessa allmänna villkor.

Varor sålda via narmat.se får inte säljas vidare eller på annat sätt överlåtas till tredje part utan Närmat i Sveriges uttryckliga skriftliga samtycke. De varor som säljs genom narmat.se är således uteslutande till för konsumtion av Kund.

Närmat i Sverige AB förbinder sig att bekräfta alla beställningar. Bekräftelse skickas till den e-postadress Kund angivit.

Priser och avgifter

Priserna för de beställda varorna är priset som anges på namat.se vid tiden för Kunds beställning. Alla priser är angivna inklusive moms vid inloggning som privatperson, alternativt exklusive moms vid inloggning som företag. I de fall där pant förekommer anges priset inklusive pant om inte annat anges. Närmat i Sverige AB reserverar sig för eventuella felskrivningar avseende pris eller annan information på narmat.se.

Varje beställning via narmat.se kan komma att bli föremål för leveransavgift.

På varor vars pris är kopplat till viktenheter kan 10% differans på vikt förekomma . Närmat i Sverige AB anger därmed pris per cirkavikt där differansen från angiven vikt maximalt får vara 10%.

Kund betalar alltid för en kasse i samband med beställningar som understiger 700 kronor och för två kassar i samband med beställningar som överstiger 1000 kronor. För varje kasse tar Närmat i Sverige AB ut en avgift om 2 kr inklusive moms.

Betalningsmetoder

Betalning sker med hjälp av SVEA Checkout där du kan välja mellan fakturabetalning eller kortbetalning.

Leverans

Leveransen av Kunds varor sker - om inte annat anges - till den adress Kund angivit vid registrering. Kund har alltid möjlighet att ändra adress, tillfälligt eller permanent, under Mina uppgifter på narmat.se. Det åligger Kund att hålla Närmat i Sverige AB uppdaterad med korrekta kunduppgifter och därmed ge Närmat i Sverige AB möjlighet att leverera till rätt adress. Kund ska se till att det är framkomligt fram till Kunds dörr, så att Närmat i Sveriges logistiker kan leverera.

Om inte annat särskilt avtalats skriftligen ska Kund tillse att någon finns på plats på den angivna leveransadressen under hela det angivna tidsfönstret för att ta emot leveransen. Finns inte någon mottagare av leveransen på plats under angivet tidsfönster lämnas leveransen utanför kunden dörr. Kund meddelas om leverans senast 15 minuter innan avlämning per sms.

Ändring/avbokning av leverans

Förhandsbeställningar kan inte avbokas då viss produktion planeras utifrån dessa. Direkta köp kan avbokas senast 3 dagar före leverans. Vid avbokning sker återbetalning till det konto kund använt för sin betalning. En administrativ avgift om 50 kr tas i dessa fall ut av kund.

Tider för leverans anges på kunds beställningsbekräftelse och finns också angivet på namat.se.

Ångerrätt

Konsument har ångerrätt enligt lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (SFS 2005:59). Det innebär en rätt att inom 14 dagar från leverans ångra köp av vissa varor. Ångerrätten gäller inte varor som på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas eller som snabbt kan försämras eller bli för gamla. Kund kan därför inte ångra köp av merparten av de produkter/matvaror som säljs genom narmat.se.

Kund som vill utöva sin ångerrätt ska kontakta Närmat i Sverige AB:s kundservice. Kontaktuppgifter återfinns på narmat.se.

Verkan av utövad ångerrätt

Om du frånträder detta avtal kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig avseende de produkter som omfattas av ångerrätt. Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet avseende de ångrade produkterna. Kund ombesörjer i sammanhanget själv att de produkter som ångras återsänds till Närmat i Sverige AB:s lager.

Reklamation

Om Kund är en konsument och det enligt bestämmelserna i Konsumentköplagen (SFS 1990:932) (”KKL”) är fel på en vara har Kund rätt att reklamera på grund av felet. Reklamation ska ske snarast efter att felet upptäcktes till Närmat i Sverige AB:s  kundservice och Kund ska kunna presentera följande uppgifter och underlag:

  • Vara
  • Beställningsdatum
  • Beställningsnummer
  • Orsak till reklamationen/felet
  • E-post eller telefonnummer till Kund
  • Kvitto (på begäran)

Kontaktuppgifter till Närmat i Sverige AB:s  kundservice återfinns narmat.se.

Närmat i Sverige AB:s ansvar är i samtliga fall begränsat till varans värde såsom det belastat Kund. Kostnader i samband med hemleverans återbetalas inte.

Kund har rätt att vid tvist vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden. Närmat i Sverige AB förbinder sig att följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer avseende ärenden som hänskjutits dit.

Force majeure

Skulle Närmat i Sverige AB på grund av yttre omständigheter som rimligen kan anses ligga bortom Närmat i Sverige AB:s  kontroll vara förhindrad att utföra sina åtaganden gentemot Kund inom utsatt tid eller härav vara förhindrad att alls utföra sina åtaganden, ska detta inte anses vara ett brott mot dessa villkor.

Inloggningsuppgifter

Inloggningsuppgifter Kund väljer för att använda på narmat.se är Kunds ansvar. Kund är ansvarig för all information lämnad till narmat.se och alla hos Närmat i Sverige AB:s lagda beställningar där Kunds inloggningsuppgifter använts. Inloggningsuppgifter ska därför hållas hemliga. Det åligger Kund att omgående kontakta Närmat i Sverige AB  i den händelse att hela eller delar av Kunds inloggningsuppgifter hamnat i orätta händer.

Personuppgifter

Närmat i Sverige AB behandlar dina personuppgifter i enlighet med svensk lagstiftning.

I samband med beställning kan Kund  aktivt välja att Närmat i Sverige AB inte får använda Kunds angivna uppgifter i syfte att kontakta Kund med olika erbjudanden. Om inget aktivt val görs förbehålls Närmat i Sverige AB rätten att nå ut til kund med information och olika typer av erbjudanden.

Övrigt

Utöver vad som särskilt stadgas i dessa villkor avseende Närmat i Sverige AB verksamhet skall de villkor som gäller för användandet av webbplatsen narmat.se gälla, inklusive bland annat bestämmelser om användning av så kallade cookies.